Tillämpningar
Open Search & Language Switcher

Tillämpningar

Haglöf Swedens produkter används för precisionsmätning över hela världen. Läs om några typiska (och andra mer ovanliga) användningsområden och arbetssätt här.

Dendrokronologi är ett stort och växande användningsområde för tilllväxtborren.

Angående tillväxtborrar har Christer Karlsson på Siljansfors försökspark i Mora följande att berätta: ”Tillväxtborren används inom skogsbruket för att bestämma ålder och tillväxt hos levande träd. På senare år har ett nytt användningsområde blivit dominerande. Det kallas dendrokronologi. Här används tillväxtborren för att ta ur borrkärnor ur träd, men också från timmerhus och övriga träkonstruktioner som ska åldersbestämmas.

Ett växande användningsområde för våra diameterklavar finns inom fiskerinäring och forskning i havsmiljö.

Tillväxtborrar säljs över hela världen. Denna produkt är faktiskt Haglöf Swedens stora varumärkesbärare! Användningsområdena för tillväxtborrar är varierande och många, men - som namnet antyder - används borren framförallt för att kontrollera tillväxttakten i växande träd.

I början av 2005 lamslog stormen Gudrun södra Sverige. Stormen orsakade stora skador, över 300 000 strömlösa hushåll, utslagna vägnät och miljontals kubikmeter fälld skog. Det tog lång tid för järnvägsnät och eltillförsel att fungera normalt igen, och följande år beslutades att minst 450 mil strategiskt viktig järnväg skulle trädsäkras.

Laserscanning blir allt vanligare inom såväl kommersiellt skogsbruk som forskning. Postexsystemet kan vara ett väl fungerande komplement för ökad kunskap och förståelse för hur skogen växer och utvecklas.

Inte bara träd behöver testas, utan också jord och mark. Ett enkelt prov kan avgöra bästa plats för att en plantering blir lyckad och ge god avkastning. Med hårda krav från olika håll om minskade markskador blir det också viktigare att underlaget verkligen håller när virket ska tas ut. 

Kalibreringsrutiner för skördare inom svenskt och nordiskt skogsbruk är mycket långt drivna. Rutinerna har utvecklats av maskintillverkare, av forskare vid Skogforsk och av systemtillverkare som Haglöf Sweden. Dataklaven DP II med Digitech Tape och programvaran Skalman v7 är helt kompatibla med StanForD 2010 kalibreringsstandard.

Ett träds diameter växer genom att ett nytt lager läggs till varje år i trädets kambiumskikt eller savring, alltså skiktet mellan trä och bark. När nya årsringar läggs till växer trädets stam och grenar i diameter.

Timmer mäts på olika platser i värdekedjan och för olika syften. Rätt mätdata redan från skogen och skördarens dator erbjuder en tydlig bild av vad som kommer till industrin innan det faktiskt är på plats. På så sätt kan planering för processflöden och råvaruanvändning göras enklare.

Arealsmätning kan ske på olika sätt och för varierande ändamål. För planteringar och anläggningsarbeten kan du ta reda på hur mycket jord, gödning och frö du behöver. Inom taxering och värdering behöver du mäta och kontrollera gränser, koordinatbestämma och navigera.

Skogsinventering och proffsiga lösningar för att stämpla, taxera och värdera skog är Haglöf Swedens starkaste kort - och kanske vårt största intresse!

När inte tiden finns och kvalitetskraven inte kräver totalinventering, d.v.s. mätning av samtliga träd inom ett visst område, är provyteinventering en inventeringsmetod som korrekt och noggrant utförd ger mycket tillförlitliga resultat. Metoden bygger på att man låter ett urval representera hela det inventerade området.

Deltahöjd avser den punkt på en tänkt/beräknad lina mellan två fasta positioner samt en punkt - ofta en kraftledning - där linhänget är som störst. 

Haglöf Sweden utvecklar och tillverkar flera olika lösningar för att mäta vinklar i fält. 

Att mäta avstånd är centralt i nära nog alla typer av skogliga mätningar. Provyteradier, avstånd till träd vars höjd ska mätas, avstånd till gränsträd vid användandet av grundytemätare mm. Beroende på noggrannhetskrav kan allt från hoftning, stegning, mätning med måttband, ultraljudsmätning eller lasermätning vara aktuellt. Haglöf Sweden har olika typer av avståndsmätare för att täcka olika behov och krav. 

Stammens längd har stor betydelse i den totala beräkningen för hur mycket ett träd - och i förlängningen en hel skog - är värd. Därför är höjdmätning av träd en viktig syssla!

Grundyta är ett centralt begrepp inom skogliga mätningar och definieras som tvärsnittsarean av alla träd i brösthöjd per hektar. Grundytan är en tungt vägande variabel vid volymsskattningar på beståndsnivå.

Vad man mest och oftast mäter inom skogsmätning, såväl för taxering som inom inventering och uppföljning, är trädens diameter.